ورود کاربر

جملات تربیتی

اطفال در عالم طفوليت نمي دانندو لي مستحق نكوهش نيستند

کودک از دیدگاه دیانت بهائیديانت بهائي كودك را نه شكل  رقيق شده و نه اندازه كوچك شده انسانهاي بزرگسال مي داند ، نه او را كاغذي سفيد و در نقطه صفر مي داند و نه اينكه او را منبع نقاطي كه بايد توسط بزرگسالان جنبه هاي شر و پليد آن تطهير و پاك گردد .
ديانت بهائي اطفال را حائز حقوق اساسي دانسته و اين حقوق را در طي اوامر و احكام و تعاليم مباركه تبيين نموده است و اگر چه در طي يكصد سال اخير مكاتب فكري مدعي حقوق كودك در عالم به وجود آمده و داعيه نوآوري و نوانديشي در اين زمينه را دارند ولي با جستجو در آثار مباركه واضح مي گردد كه مترقي ترين ديدگاهها در خصوص كودك و منطبق ترين آنها در ارتباط با خصائص كودك را طلعات قدسيه در اين امر ، ارائه نموده اند همانگونه كه در ظهورات قبل نيز مترقي ترين ديدگاههاي تربيتي توسط اديان در هر زمان ارائه گرديده است.

حق تعليم و تربيت

اولين و مهمترين حقوقي كه ديانت بهائي براي كودكان قائل مي گردد، حق تعليم و تربيت است. علاوه بر آنچه از آثار مباركه در باره اهميت يا لزوم و حتي اجباري بودن تعليم و تربيت آمده و نيز در تعاليم اديان گذشته توصيه و تاكيد شده ، بسياري از متفكرين و انديشمندان عالم نيز در طول تاريخ در اهميت و لزوم اين امر قلم فرسائي كرده اند و هيچ دوره هاي از تاريخ حيات بشري را نميتوان يافت كه مساله تعليم و تربيت اطفال را مطلقا" به دست فراموشي سپرده شده باشد و شايد با تاكيد مي توان گفت كه " تداوم زندگي بدون توجه به مساله تعليم و تربيت كودكان براي هيچ ملتي قابل تصور نيست ".
مظهر امر الهي و طلعات قدسيه، مسئوليت هايي را نسبت به كودكان بر عهده موظفين گذاشته اند  كه اينها را تحت عنوان حقوق كودك دسته بندي مي كنيم ، مثلا" حق بهره مندي از تربيت جسماني و امكانات لازم جهت رشد و ترقي جسماني حق، بهره مندي از امكاناتي كه سبب ظهور و بروز استعدادهاي عقلاني او گردد وازهمه مهم تر حق بهره مندي از عوامل ، امكانات و فضاهايي كه به اكتساب كمالات روحاني او كمك نمايد .
انسان داراي قابليت هاي بسيار پر ارزش و استعدادهايي بي نظير است كه بايد از راه تعليم و تربيت شكوفا گردد . انسان طبق نص صريح مظاهر مقدسه " مثال الهي "  " جوهر نور الهي " " حامل امانت الهي" است كه بايد از طريق تربيت صحيح هويت خود را هر چه بهتر و بيشتر باز شناسد. در آثار الهي زيارت مي كنيم :
" انسان طلسم اعظم است ولكن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نمود ... "
انسان مانند معدني داراي سنگ هاي قيمتي است كه در اثر تربيت ، جواهرش ظاهر مي گردد و عالم از آن نفع مي برد .

صحت جسماني
تربيت جسماني سبب قدرت و سلامت است .
اگر طفل از اولين ايام زندگاني ، از جهات  جسماني و روحاني و همچنین از لحاظ سلامتي و تربيتي تحت مراقبت كامل قرار نگيرد ، بعدها ايجاد هر نوع تغييري در او بسيار مشكل خواهد شد مثلا" اگر طفلي در اوان حيات تحت توجه و مراقبت كامل واقع نشود به نحوي كه جسما" به طور صحيح رشد نكند و بنيه اش آن طور كه لازم است تقويت نشود ، در نتيجه جسمش ضعيف و نحيف باقي مانده و هر نوع اقدام بعدي ، چندان اثري نخواهد داشت . اين مسئله حمايت و وقايت از سلامتي صحت كودك، بسيار مهم است . زيرا سلامتي كامل، سبب بصيرت معنوي و درك جسمي شده و بدين طريق طفل هنگاميكه  بعدها ، علوم و فنون و هنرها و آداب زندگي را مي آموزد ، كمالات و استعدادش كاملا" رشد و توسعه خواهد يافت .    (1)

تربيت اخلاقي

كودكان را نبايد رها نمود تا در دنيايي كه پر از مخاطرات اخلاقي است سرگردان گردند . اطفال در وضع حاضر جامعه بشري ، با سرنوشتي بي رحمانه مواجهه هستند . ميليونها طفل ، در بسياري از كشورها از نظر اجتماعي بي سرو سامان و سرگردانند ..... از ملاحظه اينكه در بسياري از مناطق جهان، كودكان را .... عملا" به بردگي مي فروشند، وادار به فحشا مي كنند و موضوع تصاوير وقيح و شهوت انگيز قرار مي دهند،  پدران و مادراني كه در پي هوي و هوس خويشند كودكان خود را رها مي كنند و اطفال به صور گوناگون قرباني مطامع ديگران مي شوند، قلوبمان به شدت متاثر و متاسف است . امثال اين امور چنان زياد است كه نمي توان تمام موارد آن را ذكر نمود .  بسياري از اين اوضاع هول انگيز را والدين ، خود بر اطفالشان تحميل مي كنند و از آن راه صدمات روحي و رواني كه به اين كودكان وارد مي شود خارج از حد حساب است .
جامعه جهاني ما هم نمي تواند از عواقب اين شرائط و احوال مصون بماند . ملاحظه اين احوال بايد همه ما را برانگيزد تا به كوشش هاي فوري و پي گير براي حفظ منافع كودكان و حفظ آينده پردازيم ... تربيت روحاني اطفال و نوجوانان براي پيشرفت بيشتر جامعه حائز اهميت اساسي است ...  (2)    
در آثار الهي تاكيد شده است تا كودكان را "... به حسن آداب و اخلاق از صغر سن تربيت نمايند ... " (3)
تا افرادي " پاكدامن" ، " بلند همت " ، " طيب و طاهر" ، "خوش سلوك " تربيت شوند.  (4)

بهره مندي از مزاياي علمي

كودكان بايد از مزاياي هر گونه علوم مفيده بهره مند گردند و به فراگيري هر علم و صنعتي تشويق گردند.
" مادام كه اولاد در مرحله طفوليت هستند ، آنان را .... در مهد ترقي و تعالي ، پرورش دهيد و در آغوش فضل و رحمت رباني بزرگ كنيد ، از هر علم مفيدي بهره مند سازيد و در هر فن و هنر نادر و بديعي ، سهيم نمائيد .....".  (5)


حق انتخاب دين

اطفال بهائي به خودي خود ، دين والدين را به ارث نمي برند .
.... معهذا والدين مسئول پرورش و سعادت روحاني اطفال خود مي باشند و محافل روحاني موظفند در صورت ضرورت والدين را در اجراي اين وظيفه ياري دهند تا اطفال .... از بدو حياتشان محبت الهي و مظهر ظهورش را در قلوب خود جاي داده در تحت شريعت الهي سالك شوند ..... (6)                                               

اطفال بايد در انتخاب دين خود آزاد باشند. (7)            در دارائي يك جامعه ، كودكان گرانبهاترين گنجينه اند زيرا اطفال اميد و ضامن آينده اند .
"   كودكان حامل بذرهايي هستند كه خصوصيات جامعه فردا را در بردارند ، خصوصياتي كه بيشتر در اثر رفتار بزرگسالان ، يا در اثر قصور و كوتاهي هاي آنان ، شكل مي پذيرد . كودكان اماناتي هستند كه هر جامعه اي كه آنها را ناديده گيرد نمي تواند از كيفر چنين غفلتي در امان بماند ."  (8)

كودكان سرمايه هائي گرانبها براي بناي دنيايي فارغ از تعصب ، نفرت ، نزاع  و مملواز عشق ، محبت و ايثار هستند بنابراين شناخت و رعايت حقوق آنها ، از ضروريات جامعه اي متمدن است كه نسبت به ساختن آينده اي روشن و مترقي متعهد مي باشد.

مراجع:
(1) حضرت عبدالبها، انوار هدايت، ص 374   
(2)  بيت العدل اعظم، پيام
(3) حضرت عبدالبها، مجموعه آثار مباركه در باره تربيت، ص 72
(4) همان ماخذ، ص 65
(5) حضرت عبدالبها ،انوار هدايت، ص 374
(6) همان ماخذ، ص 197
(7) همان ماخذ، ص 200
(8) بيت العدل اعظم ، پيام 2000

ok

ok

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.