ورود کاربر

جملات تربیتی

ارجح آن است كه اين تربيت در كانون عائله و بدست مادران صورت گيرد نه آنكه اطفال به پرورشگاهها سپرده شوند

پيمان جهاني حقوق كودك و كودك ويژه

كودكان معلول بخشي از پيكره كودكان جامعه هستند. رعايت حال اين كودكان و كوشش در راه احقاق حقوق آنان تا آنجا كه بيش‌ترين ميزان از آموزش و پيشرفت را كسب كنند، از وظايف جامعه است.
در حال حاضر در دنيا پيمان جهاني حقوق كودك، الگوي جامع و مناسبي براي حقوق كودكان محسوب مي‌شود و با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به اين پيمان پيوسته، لازم است براي اجراي كامل مفاد آن به موارد زير توجه شود:
الف) در صورتي كه در قوانين داخلي تضاد و يا تقابلي با مواد پيمان‌نامه موجود است در جهت تغيير و اصلاح آن، اقدامات لازم ايجاد گيرد.
ب) براي اجراي كامل قوانين موجود به طريقي صادقانه و مسئولانه اقدام شود. طبيعي است هرگز دولت‌ها به تنهايي، بدون پشتوانه مردمي مخصوصاً در جهت احقاق حقوقي كودكان نمي‌توانند موفق شوند، لذا به منظور ايجاد تحولات بنيادي در نگرش جامعه مردم و مسئولين به كودكان معلول بايد در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي اقدامات خاص انجام شود.
1- قبل از ازدواج به دختران و پسران جوان ضمن آموزش‌هاي لازم در باب مسايل زندگي مشترك، فرآيند پر مسئوليت و سنگين فرزند پروري را يادآور شويم.
2- انجام آزمايشات ژنتيكي قبل از ازدواج، اجباري باشد به طوري كه تا حد ممكن از تشكيل جنين معيوب و در نتيجه تولد نوزاد معلول جلوگيري شود.
3- از طريق رسانه ها و مطبوعات، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و جلسات سخنراني، ميزان آگاهي خانواده‌هايي را كه داراي فرزند معلول هستند افزايش داده و نگرش جامعه را به كودك معلول تغيير داد.
4- رسيدگي ويژه به كودكان معلول، از اهم وظايف و مسئوليت نهادهاي دولتي محسوب مي‌شود و صرفاً به عنوان كار خيرخواهانه و نوع‌دوستانه به اين مسئوليت بزرگ توجه نشود.
5- كودكان معلول نيز چون ساير كودكان بايد از چهار ركن اساسي پيمان حقوق كودك كه عبارتند از منافع عاليه كودك، رشد و بقاء، عدم تبعيض و مشاركت، بهره‌مند شوند. هرگز در مقام مقايسه با كودكان سالم مورد بي‌توجهي و بي‌مهري ترحم يا تبعيض به دليل ناتواني و تصور ناكارايي قرار نگيرند.
بدون شك براي رسيدن به اهداف فوق و ايجاد تغيير و تحول در ساختار فكري جامعه با تنگناهايي برخورد خواهيم كرد. اما در صورتي كه براي ايجاد عدالت اجتماعي، عزمي راسخ داشته باشيم و دستيابي كودكان معلول به حقوق خويش را يكي از موارد عدالت اجتماعي بدانيم، قادر خواهيم بود مشكلات را حل كنيم و موانع را كنار بگذاريم.
كودك معلول براي برخورداري از زندگي مناسب، به‌آموزش، پرورش و مراقبت ويژه نياز دارد.

 

اعلاميه سازمان ملل متحد درباره حقوق معلولين
مجمع عمومي با توجه به تعهد كشورهاي عضو، طبق منشور سازمان ملل، به اتخاذ اقدامات مشترك و جداگانه با همكاري سازمان ملل نسبت به ارتقاء سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي، با تأكيد بر اعتقاد خود به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و اصول صلح و حيثيت و ارزش افراد بشر و عدالت اجتماعي كه در منشور سازمان قيد گرديده، با در نظر داشتن اصول "اعلاميه جهاني حقوق بشر" "ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر" "اعلاميه حقوق كودكان" و "اعلاميه حقوق اشخاص كم‌توان ذهني" و معيارهاي ناظر بر رشد اجتماعي كه در اساسنامه‌ها، ميثاقها، توصيه‌ها و قطعنامه‌هاي "سازمان بين‌المللي كار" "سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد" "سازمان بهداشت جهاني" "صندوق ملل متحد براي كودكان" و ديگر سازمانهاي قيد شده، همچنين با در نظر داشتن قطعنامه 1921 "شوراي اقتصادي و اجتماعي" (فصل پنجاه و هشتم) مورخ 6 مه 1975 راجع به پيشگيري از معلول شدن و توان بخشي معلولين با تأكيد بر اينكه " اعلاميه رشد و توسعه اجتماعي" لزوم حمايت از حقوق و تضمين رفاه و توان بخشي معلولين جسمي و ذهني را مقرر داشته با توجه به ضرورت پيشگيري از ناتوانيهاي جسمي و ذهني و كمك به معلولين براي رشد قابليتهاي آنان در حيات اجتماعي با آگاهي از اينكه برخي كشورها در مرحله فعلي پيشرفت خود نمي‌توانند اقدامات گسترده‌اي در اين زمينه به عمل آورند.
"اعلاميه حقوق معلولين" را كه در پي مي‌آيد به اطلاع همگان مي رساند و خواستار اقدامات ملي و بين‌المللي به منظور تثبيت اين اعلاميه به عنوان مبنا و چارچوب مشتركي براي حمايت از اين حقوق مي‌باشد.
1- منظور از معلول كسي است كه به علت نقص جسمي يا ذهني (چه مادرزاد و چه غير آن) تا حدي يا به كلي از تأمين ضرورتهاي زندگي عادي فردي يا اجتماعي ناتوان است.
2- معلولين بايد از تمام حقوقي كه در اين اعلاميه مقرر شده برخوردار شوند. در اعطاي اين حقوق به معلولين نبايد هيچگونه استثناء و تمايز و تبعيضي بر پايه نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غير آن، مليت و پايگاه اجتماعي، ميزان ثروت، وضع تولد يا هر وضع ديگري كه به خود معلول يا به خانواده‌اش مربوط مي‌شود وجود داشته باشد.
3- حفظ حيثيت انساني معلولين، حق ذاتي آنهاست معلولين نيز صرف نظر از علت، كيفيت و حدّت نقص و ناتواني‌شان، داراي همان حقوق اساسي هستند كه ساير هموطنان هم‌سن‌شان از آنها برخوردارند. حق برخورداري از يك زندگي دلپذير و حتي المقدور عادي، در رأس اين حقوق قرار دارد.
4- معلولين داراي همان حقوق مدني و سياسي هستند كه انسانهاي ديگر از آنها برخوردارند. بند 7 "اعلاميه حقوق اشخاص كم‌توان ذهني" ناظر به رفع هر نوع محدوديت‌ يا نقص اين حقوق در مورد معلولين ذهني است.
5- بايد اقداماتي به عمل آورد تا معلولين بتوانند حتي‌المقدور متكي به خود باشند.
6- معلولين حق برخورداري از معالجات پزشكي، رواني و نوتواني از جمله به كمك اعضاي مصنوعي، توان‌بخشي طبي و اجتماعي، تحصيلات، تعليمات حرفه‌اي، كمك ، مشورت، اشتغال و غيره را به حد اعلا ارتقاء دهند و سريعاً به زندگي اجتماعي بازگردند.
7- معلولين حق برخورداري از امنيت اقتصادي و اجتماعي و حق برخورداري از يك زندگي دلپذير را دارند. آنان موافق استعدادهاي خود حق استخدام شدن و اشتغال به حرفه‌هاي سودمند و مولد و عضويت در اتحاديه‌هاي كارگري را دارند.
8- مقتضي است نيازهاي خاص معلولين در تمام مراحل برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي مد نظر باشد.
9- معلولين حق زندگي كردن با خانواده خود يا خانواده‌اي كه آنان را به فرزندي قبول مي‌كند و حق شركت در تمام فعاليتهاي اجتماعي توليدي يا تفريحي را دارند. هيچ معلولي را نمي‌توان ملزم به سكونت در محلي متفاوت كرد مگر آن كه وضع وي و نفع وي مستلزم سكونت در آنجا باشد. چنانچه سكونت معلول در يك محل خاص اجتناب ناپذير باشد محيط و شرايط مساوي در آنجا بايد تا حد امكان نزديك به شرايط زندگي افراد عادي همسن او باشد.
10- معلولين بايد در قبال هرگونه استثمار، مقررات و رفتار تبعيض آميز، اهانت آميز و ناشايست مورد حمايت قرار گيرند.
11- معلولين به هنگام لزوم بايد حق برخورداري از كمكهاي حقوقي براي حمايت از نفس و دارايي‌شان را داشته باشند چنانچه معلولي به محاكمه كشيده شود، دادگاه بايد وضع جسمي و ذهني او را كاملاً در نظر گيرد.
12- مشورت با سازمان‌هاي معلولين در مورد مسائل مربوط به حقوق معلولين سودمند خواهد بود.
13- معلولين، خانواده‌ها و جامعه‌هاي آنان را بايد به هر طريق مناسب نسبت به حقوقي كه در اين اعلاميه قيد شده است آگاه كرد.

قطعنامه3447
اجلاس سي‌ام، جلسه عمومي 2433
9 دسامبر 1975


 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.