ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفل ممكن است كه سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيت آفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد.

انتخاب همسر - قسمت دوم

علائم انتخاب همسر برای ازدواجی موفـّـق

 

 

دکتر رادنی کلارکن

قسمت دوم 

عشق

عشق مبنی و شالوده| هر رابطه| موفّق و نقطه اساسیِ شروع ازدواج است.  عشق انواع گوناگون بسياری دارد.  عشقی که بايد بين زن و شوهر باشد, بعد از محبّت،الله,  مهم،ترين, استثنايی،ترين, مقدّس،ترين و اساسی،ترين نوع محبّت درجهان است.  هر محبّتی به ديگران بايدمبتنی بر عشق سالم و بی،نقص برای خودتان باشد.  اين عشق خودخواهانه نيست, بلکه پذيرش،, احترام, درک و مراقبت از خويشتن است.

ريموند برگنر در "عشق و موانعِ سر راه عشق: تحليلی برای روان،درمانگران و سايرين"[1] چکيده،ای از نوشته،های مربوط به ويژگی،های عشق شاعرانه و معمول،ترين موانع برای توانايی عشق ورزيدن را عرضه می،دارد. ويژگی،های عشق شاعرانه عبارتند از: 1) صرف وقت و انرژی و منابع مالی برای رفاه ديگری؛ 2) تحسين و تمجيد ديگری؛ 3) ميل به روابط جنسی؛ 4) صميميت و ديگری را به حساب آوردن؛ 5) تعهّد؛ 6) کم،نظير بودن؛ و 7) تفاهم.  اين قائل شدن احترام, ارزش و اهميّت برای شخص ديگر آن نوع رابطه،ای است که ازدواج عموماً بر پايه| آن استوار است و به ما اجازه می،دهد که خود را ارتقاء ببخشيم و افرادِ بهتر و شادتری شويم.

موانعی چند بر سر راه محبّت وجود دارد که می،توانيم در خود و شريک زندگی خويش مدّ نظر قرار دهيم.  پی نبردن به محبّت ديگران يا مشاهده| آنها و رفتار با آنها به عنوان نفوس انسانی دو مانع عمده برای محبّت ورزيدن است.  تعدادی برداشت،های محدود, ناسازگار و بيمارگونه از عشق وجود دارد.  برخی از مردم محبّت را تنها يک احساس می،دانند, نه رابطه،ای پيچيده که احساسات تنها بخشی از آن است.  ديگران عشق را از لحاظ مادّی تعريف می،کنند؛ مانند تأمين نيازهای خودخواهانه.  همچنين, ممکن است به ديگران به صورت کالا يا ابزار برای تأمين اميال خود يا ايفای نقشی در زندگی خود نگاه کنيم.  عدم بلوغ, فقدان رشد سالم و توانايی لازم برای اغماض نسبت به تفاوتها و نقائص ديگران نيز از جمله موانع هستند.

عشق رؤيايی و شاعرانه, شيفتگی و عشق ديوانه،وار, ميل شديد, وسواس،،, شهوت و ساير اَشکالِ تعلّق سطحی که امروزه متداول است عموماً از عهده| آزمايشِ مواجهه با واقعيت،های ازدواج و خانواده بر نمی،آيند.  آنچه که موجب "عشق" است گذرا است و سپری می،شود.  عاشق با آنچه که تصوّر می،کند خواسته،ها و خيال،پردازی،هايش را بهتر تأمين می،کند, به نحوی کنار می،آيد.  امروز آنها عاشق هستند؛ فردا کنار گذاشته می،شوند و ديگر مطلوب نيستند.  اين انواع عشق به نظر می،رسد در جامعه| غربی غالب باشد مظهر فرهنگ مصرفی با جديدترين هواداران و ذهنيت مدطلبی آن است.

 

ازدواج

ازدواج مسئوليتی مقدّس است که بايد عالی،ترين و شريف،ترين نيات بر آن حاکم باشد.  ازدواج مستلزم بلوغ و فداکاری از سوی هر دو طرفِ ازدواج است.  اهمّيّت حياتی ازدواج و خانواده در سطوح مختلف در جميع فرهنگها در سراسر تاريخ مورد تأييد قرار گرفته و ارزش آن را علم و نيز کلّيّه اديان بزرگ عالم تصديق کرده،اند.  خانواده،ها بنيان جامعه و مدنيت هستند.  ازدواج و خانواده زمينه،هايی هستند که تحوّل فردی و گروهی, هر دو, در آن واقع می،شود.

ازدواج از هر دو چشم،انداز علمی و روحانی بهترين حالتِ امور است.  کسانی که ازدواج می،کنند به طور مداوم و پيوسته از نشانه،های کيفيت عالی،تر زندگی برخوردار می،شوند: آنها سالم،تر, شادتر, ثروتمندتر و دارای زندگی طولانی،تر هستند.  اين ارتباط متقابل حتّی در ازدواج،هايی که از موفّقيت کمتری برخوردارند نيز صادق است, امّا با شکست ازدواج زندگی آنها هم فرو می،شکند.  مانند اکثر موارد در زندگی, اعتدال مرجّح است.  ميل بيش از حدّ به ازدواج ممکن است فرد را به انتخاب،های بی،ارزش و ناچيز سوق دهد.  گاهی اوقات ما آنقدر مشتاق رسيدن به هدف هستيم که از تشخيص صحيح علائم منتج به آن عاجز می،مانيم, و در عوض به اميال و تمنّاهای خود تسليم می،شويم با اميدهای کاذب که شايد درست در بيايد.

 

خانواده

ازدواج و زندگی خانوادگی در کليّه اديان, نه تنها به علّت منافع روحانی،اش برای افراد, بلکه به علّت مزايای شخصی و اجتماعی،اش نيز توصيه شده است.  ازدواج و خانواده به نظر می،رسد بهترين شرايط برای پرورش اطفال و تشکيل بنياد جامعه| باثبات است.  ازدواج و زندگی خانوادگی تشکيل،دهنده مبنايي است برای استمرار بخشيدن به نوع انسان و مدنيت بشری.  اگرچه ازدواج و خانواده نهادهای الهی هستند که هر ديانت بزرگی آنها را مورد تأييد و تصديق قرار داده, امّا اَشکال و هدايات اين اديان در خصوص ازدواجها و خانواده،های موفّق با تکامل نوع انسان تکامل يافته است.  بعضی از اعمالی که در اديان قديمی،تر توصيه شده ديگر برای شرايط امروز مناسب نيست.

داشتن اهداف معيّن, فوری و مستلزم تلاش برای ازدواج و خانواده احتمال موفّقيت شما را افزايش می،دهد.  وجود هدف به تعيين جهت, هدايتِ نقطه مورد توجّه, تجهيز مجهودات, افزايش استقامت و برانگيختنِ تحوّل مدبّرانه کمک می،کند.  درميان گذاشتن اهداف با دوستان و مقايسه آنها در تسهيل درک و شناخت شما, تصحيح اهداف و وصول به آنها مؤثّر است.  آنها به طور مستقيم و نيز غيرمستقيم به شما کمک خواهند کرد.

هرچه وقت و نيروی بيشتری صرف اهداف خود کنيد, به حصول آنها نزديک،تر خواهيد شد.  اين فرايند بايد جريانی فعّال با پيشرفت مداوم باشد, نه آن که به انتظار رسيدن شخصی مناسب نشست و هيچ کاری انجام نداد.  از اشتباهات خود درس بگيريد.  هرچه شخص بيشتر تلاش کند, بيشتر پيشرفت خواهد کرد.  اهداف عالی تعيين کنيد, خود را پرورش داده ذهنتان را شکوفا سازيد و هر روز بيش از روز قبل قابليت و فضيلت بيشتری کسب نماييد.  از هر دو ارزيابی درونی و برونی برای کسب بازخورد استفاده کنيد.  هر روز خود را به حساب بکشيد و ببينيد که کارتان را چطور انجام می،دهيد, چقدر پيشرفت کرده،ايد و باز هم نياز داريد که به طور دوره،ای از منابع مورد اعتماد و معتبر بازخورد دريافت کنيد.

ادامه دارد 

 

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.