ورود کاربر

جملات تربیتی

همت را بر تربيت اهل عالم مصروف داريد كه شايد نفاق و اختلاف از ما بين امم محو شود

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

انجيل متي باب 7 آيه 16