ورود کاربر

جملات تربیتی

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند

هر طفل ممكن است كه سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيت آفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد.

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

اطفال در عالم طفوليت نمي دانندو لي مستحق نكوهش نيستند

ارجح آن است كه اين تربيت در كانون عائله و بدست مادران صورت گيرد نه آنكه اطفال به پرورشگاهها سپرده شوند

انسان طلسم اعظم است ولكن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده

همت را بر تربيت اهل عالم مصروف داريد كه شايد نفاق و اختلاف از ما بين امم محو شود

هر طفلي بايد به تربيت الهي تربيت شود تا مجمع اخلاق حميده گردد.

محتوای تغذیه