ورود کاربر

جملات تربیتی

دوشيزگان اين قرن مجيد بايد نهايت اطلاع از علوم و معارف و صنايع و بدايع اين قرن عظيم ،داشته باشندتا به تربيت اطفال پردازند و كودكان خويش را از صغر سن تربيت به كمال نمايند.

تابستان مبارک

سی سال معلمی


چرا کشورهای اسکاندیناوی با بقیه دنیا فرق دارند؟

برای تربیت فرزندان خود با طرح فضائل همراه شوید


تمرين: قدرتِ ثبات و پايداري

برای تربیت فرزندان خود با طرح فضائل همراه شوید


از سوءكاربرد خطاها بپرهيزيد

آداب معاشرت


 

آداب معاشرت مهمانی و غذاخوری

#بخش اول

از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﻲ اﻣﺮاﷲ


 از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﻲ اﻣﺮاﷲ 

ﺗﺰﺋﻴﺪ ﻣﻌﺎرف اﻣﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻴﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﻢ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻔﻮس ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺸﺸﺎن از اﻣﺮاﻟﻬﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ و ﻟﻬﺬا آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آراء و ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮاﷲ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﺒﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻳﻢ و دﻳﺎﻧﺘﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﺋﻴﻢ، ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎزﻳﻢ. 

اﻧﻮار ﻫﺪاﻳﺖ ش 1914 

کودکان امروز ساختمان‌ها و بازی‌های کامپیوتری را به جنگل و دشت ترجیح می‌دهند

طبق آمارهای موجود، بازدید از پارک‌ها و جنگل‌های ملی در آمریکا، به نسبت دهه‌ی ۸۰ میلادی و پیش از آن بسیار کاهش یافته است.

در گذشته، کودکان شیفته‌ی بیرون رفتن از خانه، بالا رفتن از درختان، گرفتن ملخ و پریدن در نهر بودند. اما امروزه دیگر کودکان به این فعالیت‌های پرجنب‌وجوش علاقه‌مند نیستند.

بیانی از حضرت بهاء الله

 

حضرت بهاء الله می فرمایند :

 

فلسفه ازدواج در دیانت بهایی

فلسفه ازدواج چيست و  چرا خداوند سنت نكاح را در اديان الهي قرار داده است؟