ورود کاربر

جملات تربیتی

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

رنجنامه - لطفا مرا ببینید

این رنجنامه، خطاب به همه کسانی است که اظهار می دارند هیچ بهایی به خطر اعتقاداتش، زندانی نشده و مورد تبعیض واقع نگشته است و بهاییان از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

مردمک سیاه چشم

         خاطرات درس اخلاق

مردمک سیاه چشم

در تقویم بهایی

 

تربیت روحانی فرزندان

 

پدر يا مارد بودن پيچيده‌ترين و مهمترين فعّاليت و مسئوليّت در جهان است. اگرچه والدين، اوّلين و مهمترين مربّيان كودك هستند، ولي در مورد وظائف تربيت خود و نحوة اقدام به ان يا اصلاً تعليم نمي‌بينند و يا تحت تعليمات اندكي قرار مي‌گيرند. متأسّفانه، كودكان هم هيچوقت با يك دستور‌العمل تربيتي به دنيا نمي‌آيند.

خدمت در راه امر الهی

 

کتاب راهنمای فضائل

  

راهنماي فضائل در عين‌حال كه به سنن مختلفة مقدّسه احترام مي‌گذارد، به نحوي طراحي شده است كه براي جميع نفوس، اعم از مذهبي و غيرمذهبي، مفيد و قابل درك باشد. اين كتاب اصول ساده‌اي را براي چگونگي عطف توجه به ارتقاء روحاني روزمرة طفل عرضه مي‌دارد و لهذا به مثابة اقدامي براي ظهور و بروز استعدادهاي مكنون اطفال به وجه احسن تلقي مي‌شود.

آخرین دیدار: به مناسبت شهادت حضرت رب اعلی

 


ربّ اعلی در آخرین دیدار

 

وظیفۀ احبا در قبال صبر و تحمل مشکلات

 

چگونه می توان متحمل برخی نفوس شد : حکایت

 

فداکاری در راه اتحاد و الفت

 


فداکاری در راه اتحاد و الفت