ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله

 

میلاد حضرت بها ء الله و حضرت اعلی گرامی باد

 

وقتي كودكان كوشش و تلاش نشان مي‌دهند

وقتي كودكان كوشش و تلاش نشان مي‌دهند ...

از بیانات حضرت عبد البهاء

اعظم روابط و وسيله بجهت اتحاد بين بشر قوه روحانيه است چگونه محدود به حدودی نيست. دين است كه سبب اتحاد من علی الارض ميشود. توجه به خداست كه سبب اتحاد عالم ميشود. دخول در ملكوت است كه سبب اتحاد اهل ارض ميشود و چون اتحاد حاصل شد محبت و الفت حاصل می شود. لكن مقصد از دين نه اين تقاليدی است كه در دست ناس است، اينها سبب عداوتست سبب نفرتست سبب جنگ و جدال است سبب خونريزيست. ملاحظه کنید در تاریخ دقت نمایید که این تقالیدی که در دست ملل عالم است سبب جنگ و حرب و جدال عالم است. مقصدم از دین انوار شمس حقیقت است و اساس ادیان الهی یکی است. یک حقیقت است و یک روح است یک نور است تعدد ندارد.

حضرت عبد البهاء می فرمایند

حضرت عبدالبهاء میفرمایند ازخطای احدی دم نزنید درحقش دعا کنید وبه مهربانی

باصلاح خطایش بپردازید نظربه محسنات کنید نه به سینا ت اگرنفسی دارای ده صفت

حسنه باشد ویک صفت زشت نظربه آن ده حسن نما ئید نه به آن صفت زشت