ورود کاربر

جملات تربیتی

دوشيزگان اين قرن مجيد بايد نهايت اطلاع از علوم و معارف و صنايع و بدايع اين قرن عظيم ،داشته باشندتا به تربيت اطفال پردازند و كودكان خويش را از صغر سن تربيت به كمال نمايند.

دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله

 

میلاد حضرت بها ء الله و حضرت اعلی گرامی باد

 

وقتي كودكان كوشش و تلاش نشان مي‌دهند

وقتي كودكان كوشش و تلاش نشان مي‌دهند ...

از بیانات حضرت عبد البهاء

اعظم روابط و وسيله بجهت اتحاد بين بشر قوه روحانيه است چگونه محدود به حدودی نيست. دين است كه سبب اتحاد من علی الارض ميشود. توجه به خداست كه سبب اتحاد عالم ميشود. دخول در ملكوت است كه سبب اتحاد اهل ارض ميشود و چون اتحاد حاصل شد محبت و الفت حاصل می شود. لكن مقصد از دين نه اين تقاليدی است كه در دست ناس است، اينها سبب عداوتست سبب نفرتست سبب جنگ و جدال است سبب خونريزيست. ملاحظه کنید در تاریخ دقت نمایید که این تقالیدی که در دست ملل عالم است سبب جنگ و حرب و جدال عالم است. مقصدم از دین انوار شمس حقیقت است و اساس ادیان الهی یکی است. یک حقیقت است و یک روح است یک نور است تعدد ندارد.

حضرت عبد البهاء می فرمایند

حضرت عبدالبهاء میفرمایند ازخطای احدی دم نزنید درحقش دعا کنید وبه مهربانی

باصلاح خطایش بپردازید نظربه محسنات کنید نه به سینا ت اگرنفسی دارای ده صفت

حسنه باشد ویک صفت زشت نظربه آن ده حسن نما ئید نه به آن صفت زشت

رفتار احباء

" الآن در تمام دنیانفوس دانشمند، خردمند، عمیق ودقیق وجود دارند که مواظب ومراقب ومتوجه اعمال ورفتار اهل بهاء هستند ومنتظرند هر گاه دراین  طوفان وجنگ عمومی احبای الهی استقامت کبری وشهامت وشجاعت ومتانت وعمل به وصایای الهی ملاحظه نمایند متوجه به امرالله شوند واقبال نمایند ودر ظل شریعه مقدسه الهیه داخل شوند واگر خدا نخواسته فتور ملاحظه نمایند نسبت به امرالله بی اعتناء میشوند وهمین فتور وسستی وتزلزل واضطراب سبب میشود که تأييد حق قطع شود.

ایمان آوردن آقا عبد الرحیم

 

آقا رحیم اهل بشرویه و مسلمان متعصّبی بود از اینکه می دید مردم بهائی می شوند خیلی ناراحت می شد. یک روز پیش ملّای محل رفت و از او پرسید: با بهائیان چکار کنیم؟

بیانی از حضرت عبد البهاء

حضرت عبدالبهاء میفرمایند ازخطای احدی دم نزنید درحقش دعا کنید وبه مهربانی به اصلاح

خطایش بپردازید نظربه محسنات کنید نه به سینا ت اگرنفسی دارای ده صفت حسنه باشد ویک

صفت زشت نظربه ان ده حسن نما ئید نه به ان صفت زشت.

شعر زیبای موعود حق به مناسبت بعثت حضرت اعلی

موعود حق

گشته عالم شاد ، روز بعثت زیبای باب

شد دعای دوستداران لقایش مستجاب


شهر شیراز بود و شب بود و  ،  سکوت

در فضا پیچیده بودعطرخوش و بوی گلاب


حضرت اعلی بگفتا ، این منم موعود حق