جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

نام کاربری خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید.