ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

آموزش گفتار به کودکان


اپراي كودكان در جشنواره منچستر اجرا مي شود