ورود کاربر

جملات تربیتی

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

ناسازگاری


رفتار انساني :
رفتار هر فرد به روشي قابل پيش بيني تكامل مي يابد يعني نوع پرورش انسان در طي زمان، عميقاً به روشي كه با او رفتار مي شود بستگي دارد. آرنولد گزل معتقد است كه رفتار داراي طرح و شكل مي باشد ، همانطور كه ساختمان جسماني طرح و شكل دارد يعني همانگونه كه جسم يك فرد ، بروشي منطقي طرح ريزي شده و رشد مي كند رفتار او نيز تكامل مي يابد. همانطور كه انسانها بر حسب توانائي هاي جسمي شان رفتارهاي مختلف دارند ولو در يك محيط مشابه رشد نموده باشند، رفتارهايشان تحت تأثير خصائص ذاتي بنيادي يا خصائص فردي و توانائي هايش كه در روند رشد به آن دست يافته اند نيز قرار دارد و از آنجائيكه رشد كودك بميزاني وسيع متأثر از نحوة تربيت او در خانواده و در جامعه است بنابراين اطلاع از نحوة برخورد و رفتار والدين و ديگران ، شناخت و ارزيابي شخصيت اساسي كودك ، يكي از دشوارترين و يكي از  سودمندترين وظايف والدين مي‌باشد.

ادامه مطلب

کودکان بیش فعال