ورود کاربر

جملات تربیتی

يك سخن سودمند كه شنيدنش آرامش بخشد ،بهتر از هزاران بيان است كه از كلمات بي ثمر تشكيل شده باشد

پیمان جهانی حقوق کودک

.

کودک از دیدگاه دیانت بهائیديانت بهائي كودك را نه شكل  رقيق شده و نه اندازه كوچك شده انسانهاي بزرگسال مي داند ، نه او را كاغذي سفيد و در نقطه صفر مي داند و نه اينكه او را منبع نقاطي كه بايد توسط بزرگسالان جنبه هاي شر و پليد آن تطهير و پاك گردد .
ديانت بهائي اطفال را حائز حقوق اساسي دانسته و اين حقوق را در طي اوامر و احكام و تعاليم مباركه تبيين نموده است و اگر چه در طي يكصد سال اخير مكاتب فكري مدعي حقوق كودك در عالم به وجود آمده و داعيه نوآوري و نوانديشي در اين زمينه را دارند ولي با جستجو در آثار مباركه واضح مي گردد كه مترقي ترين ديدگاهها در خصوص كودك و منطبق ترين آنها در ارتباط با خصائص كودك را طلعات قدسيه در اين امر ، ارائه نموده اند همانگونه كه در ظهورات قبل نيز مترقي ترين ديدگاههاي تربيتي توسط اديان در هر زمان ارائه گرديده است.

حق تعليم و تربيت

در اندوه از دست دادن کودکان روستاهای آذربایجان: دست های کوچکی که دیگر بر دار زندگی نقش نمی آفرینند!

در اندوه از دست دادن کودکان روستاهای آذربایجان: دست های کوچکی که دیگر بر دار زند
گروه خبر کتابک

چه دلخراش است شنیدن خبر از دست دادن کودکان روستاها و شهرک ها و شهرهایی که خانه های شان برسرشان آوار و ویران شد.

روز جهانی کودک را گرامی می داریم

« ... بايد اطفال را تشويق و تحريص بر فضايل عالم انساني كرد تا از صغر سن بلندهمت و پاكدامن و خوش سلوك و طيّب و طاهر تربيت شوند و در امور عزم شديد و نيّت قوي حاصل نمايند. از هزل در كنار باشند و در هر مقصد عزم صميمي داشته باشند تا در هر موردي ثبات و استقامت كنند.»