ورود کاربر

جملات تربیتی

براي اين نيست كه چون اطفال را دوست مي داريم آنها عزيز هستند بلكه براي دوست داشتن آن روح لطيفي كه در اطفال است ،آنها عزيز هستند

ماهیت تربیت از دیدگاه اندیشمندان

تعليم و تربيت چيست ؟ هر ديدگاه و مكتبي به اين سئوال پاسخي داده و مي دهد در طول تاريخ هيچ فرهنگ و مذهب و حتي قوميت و مليتي نبوده كه به اين سئوال پاسخي حسب نگرش ويژه اش به انسان نداده باشد. تفاوت ديدگاهها نسبت به چيستي و ماهيت تعليم و تربيت اولاً مبتني بر مباني ديدگاهي آن فرهنگ و انديشه نسبت به انسان و طفل مي باشد و ثانياً بر مبناي غايت مقصدي است كه معتقدند بايد انسان مورد تربيت اعم از طفل يا بزرگسال به سمت آن حركت نمايد. از اينجا فلسفه هاي مختلف ، اصول متفاوت و شيوه هاي حتي متبايني براي تعليم و تربيت اتخاذ گرديده اند . در اين قسمت به بررسي برخي ديدگاهها در باره تعليم و تربيت می پردازیم.

ماهیت تربیت از دیدگاه دیانت بهائی

تعليم و تربيت در عمل لازم و ملزوم يكديگرند و يكي بدون ديگري نمي تواند منتج به نتيجه اي مفيد گردد لكن چنانچه ( به فرض ) اين دو جدا از يكديگر مورد ارزشيابي قرار گيرندكدام يك بر ديگري اولويت دارند؟ و به عبارتي ديگر اگر ( به فرض ) از تعليم و تربيت يكي مي بايست انتخاب شود كدام يك مرجح است ؟ در پاسخ اين سئوال مي توان گفت : چون منظور از تعليم وتربيت حصول تغييرات مفيد و مطلوب در رفتار و پرورش خلق و خوي حسنه است و به فرمايش حضرت عبدالبهاء : " ادب و نورانيت اخلاق مرجح است . اگر اخلاق تربيت نشود علوم سبب مضرت گردد ." پس : تربيت هدف اصلي است و بر تعليم اولويت دارد . ولي براي وصول به هدف هاي تربيتي ناگزير بايد از معبر تعليم عبور كرد . چون همه رفتارهاي آگاهانه ما بر مبناي دانسته هاي ماست . نخست بايد رفتارهاي مطلوب را بشناسيم تا بتوانيم به آن عمل كنيم حصول اين دانايي ممكن است از طريق تعليمات و آموزش رسمي (حضور در كلاس هاي درس و استفاضه از محضر اساتيد ، خواندن كتاب يا شنيدن سخنراني و بالاخره آموزش عملي باشد ) و يا صرف به كار انداختن حواس و ديدن و شنيدن باشد .

ضرورت توجه به ابعاد گوناگون تربیت

 

 

نگارش :شبستان

 

پدر و مادر بودن يكي از پيچيده ترين و مهمترين فعاليت ها و مسئوليت ها در جهان است و مسئله تعليم و تربيت يكي از مهمترين و اساسي ترين بحثها در جامعه بشري است زيرا :