ورود کاربر

جملات تربیتی

من امتياز مادي براي شما آرزو ننمايم ،امتياز مادي ،امتياز علمي،تجاري و صنعتي نخواهم .براي شما امتياز روحاني خواهم .يعني شما بايد از نظر اخلاقي برجسته و ممتاز باشيد

رابطه ی تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی

 

 

ماهی کوچولوی تنها

عدم خشونت: خاطره ای از آرون گاندی

 
خاطره ای تأمل برانگیز از آرون گاندی
حضرت سلیمان (ع) وقتی هدهد را ندید.

ادب و رعایت احترام را به کودک خود بیاموزیم

نگارش:شبستان

احترام گذاشتن به دیگران و محترمانه رفتار کردن، فضیلتی است مخصوص انسان که از کودکی باید به فرزندان خود آموزش وآنها را به آن عادت دهیم. فضیلتی که در جامعه، ضعف آن را می توان مشاهده نمود. کم نیستند والدینی که از بی احترامی فرزندانشان نسبت به خودشان و سایر بزرگترها به مشاور مراجعه می کنند، معلمینی که در مراکز آموزشی از بی احترامی شاگردانشان گله دارند،رانندگان اتوبوس و تاکسی که از بی احترامی مسافران خود ناراحتند، افراد جامعه ای که از بی احترامی همسایگان و همشهریان خود در رنجند،اینها نشانه هایی است ازضعیف و کمرنگ بودن این فضیلت در افراد جامعه ای که در آن زندگی می کنیم.