ورود کاربر

جملات تربیتی

براي اين نيست كه چون اطفال را دوست مي داريم آنها عزيز هستند بلكه براي دوست داشتن آن روح لطيفي كه در اطفال است ،آنها عزيز هستند

آموزش گفتار به کودکان

« آموزش از طريق عشق و محبت»       
براي پدرها و مادرها اغلب اين سئوال مطرح است كه چه كاري بايد انجام داد؟ فرزندانمان در كنار مراقبت و پرورش به چه چيزهاي ديگري نياز دارند؟
در اين متن تا حد ممكن به اين سئوالات پاسخ داده خواهد شد.
موفقيت آينده كودك به تربيت و آموزش اوليه او بستگي دارد و والدين مسئول تربيت فرزندانشان براي زندگي هستند.
امروزه والدين حتي بيشتر از زمانهاي قديم خودشان نيازمند آموزش مي‌باشند تا با چگونگي پرورش شايسته فرزندانشان آشنا شوند. آيا آموزش شامل مراحل و نظرات مفيدي است كه مي‌تواند رشد مثبت فيزيكي، هوشي و عاطفي را در خردسالان ترقي و توسعه دهد؟ اصل جامع و كلي اين است كه تربيت واقعي با يك كلمه كه همان عشق است آغاز مي‌گردد، عشق و نشانه‌هاي مربوط به آن آنقدر با اهميت است كه بدون آنها يادگيري ارزشهاي واقعي براي كودك در حدي بسيار پائين صورت مي‌گيرد.

اطفال را بلند همت کنید