ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند