ورود کاربر

جملات تربیتی

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند