ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند