ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

مأموریت و وظیفۀ اهل بهاء

  

ما مکلّف به احکام کتاب اقدس هستیم و، به نصّ قاطع، ممنوع از ادنی تعرّض. بلکه مأمور به مهربانی و محبّت و وفا و صفا با هر امّت و ملّت و اطاعت حکومت و صداقت به سریر سلطنت و عدم مداخله در امور سیاست؛ حتّی محاوره و مکالمه در این خصوص جائز ندانسته به هیچ وجه یعنی تعلّق به این امور نداریم.