ورود کاربر

جملات تربیتی

براي اين نيست كه چون اطفال را دوست مي داريم آنها عزيز هستند بلكه براي دوست داشتن آن روح لطيفي كه در اطفال است ،آنها عزيز هستند

بیانات حضرت عبد البهاء

 

مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء

اگر سؤال نمایند که در حق حضرت بهآءالله چه اعتقاد دارید بگوئیدآن حضرت را اول