ورود کاربر

جملات تربیتی

دوشيزگان اين قرن مجيد بايد نهايت اطلاع از علوم و معارف و صنايع و بدايع اين قرن عظيم ،داشته باشندتا به تربيت اطفال پردازند و كودكان خويش را از صغر سن تربيت به كمال نمايند.

توقع شعور

 حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند :

 

" توقّع شعور از اهل غرور مانند توقّع روشنایی آفتاب از شب تیره و تار است و این ممتنع و محال " 

حضرت ولی امر الله می فرمایند


" حضرت ولي امر الله عقيده دارند كه جوانان بهائي مخصوصا بايستي هميشه كوشا باشند كه سر مشق و نمونه حيات بهائي
 
باشند .جهان اطراف ما را فساد اخلاق ، اغتشاش و عدم عفت ، و هرزگي و بد رفتاري پر كرده است جوانان بهائي ميبايست
 
دشمن اين مفاسد باشند و با پاكي و پاكدامني ، صداقت ، نجابت ، تحمل و رفتارنيك خويش ديگرن را از پير و جوان به امر
 
الهي جلب نمايند ، جهان از حرف خسته شده و تشنه عمل است و جوانان بهائي بايد جوابگوي اين انتظار باشند .

سیاره ما


 
 
سیاره ى ما دیگر نیازى به آدم هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت
 
 
نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است 

 

تطابق دین با علم و عقل

تطابق دین با علم و عقل

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 

 

ملاحظه نمایید چون اتّحاد و اتّفاق در میان خاندانی واقع شود، چه‎قدر امور سهل و

 

قدرت اراده و استقامت

 

قدرت اراده و استقامت

 

دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله

 

به نام گویندۀ دانا

به نام گویندۀ دانا

مناجات حضرت ولیّ امرالله برای تحقّق وعود


مناجات حضرت ولیّ امرالله برای تحقّق وعود

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

 انسان درّنده است یا حیوان

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: